Visste du att matsvinnet övergöder våra vattendrag?
Vad kan en enskild besökare göra för att motverka ytansamlingar av blågröna alger och påverka vattendragens tillstånd? Vad har matsvinnet för koppling till övergödningen av Skärgårdshavet? Dessa frågor ska tacklas med praktiska åtgärder vid pilotobjekten Örö, Själö, Nagu och Jurmo (södra) i ett av regeringens spetsprojekt.

Enligt en konsumentenkät (n=133) som Brahea-keskus vid Turun yliopisto gjort upplever 60 % av besökarna att de blågröna algerna och övergödningen av vattendragen har ha: en negativ inverkan på deras fritid i Skärgårdshavet. Samtidigt har största delen av besökarna inte kommit till insikt om att deras eget konsumentbeteende påverkar saken. Hela 68 % av besökarna förstår inte kopplingen mellan matsvinnet och övergödningen. Därför kommer projektet att satsa på aktiv kommunikation och information både bland besökare och dem som jobbar i pilotområdena. Med hjälp av kommunikation och information vill vi uppmärksamma besökarna på sitt konsumentbeteende och på sortering av avfall, och i synnerhet på de utmaningarsom matsvinnet för med sig i skärgården där avfallshanteringen utgör en utmaning och miljön är känslig.

Matsvinnet är en stor utmaning i den finska matkedjan. Varje år slänger finländare totalt 400 miljoner kg fullt ätbar mat till ett värde på ca 450 miljoner euro (Luke, Foodspill 2012).

Ett viktigt mål i projektet SaaRa (Ravinteiden kiertoa Saaristomeren matkailukohteissa 2017–2019) är uttryckligen att minska matsvinnet med en tredjedel i pilotobjekten i Skärgårdshavet. Projektet utvecklar också kompostering av matrester i besöksmålen och framförallt sätt att utnyttja den näringsrika kompostmyllan genom produktifiering. Möjligheterna till separat insamling av matsvinn och biologiskt avfall i besöksmålen är fortfarande delvis bristfälliga och näringsämnena kan inte utnyttjas och återvinnas. Projektet söker hållbara lösningar med hjälp av vilka ett slöseri av resurser kan undvikas.

Med hjälp av åtgärderna hoppas man kunna effektivera återvinningen av näringsämnen så mycket som möjligt i Skärgårdshavets viktiga besöksmål Örö, Själö, Nagu och Jurmo (södra) för att undvika den näringsämnesbelastning som besöksnäringen medför.

Projektets funding kommer från Miljöministeriet, 154 263 euro.